Kennistafel Veiligheid Windenergie

Rekenmodellen en Save-W

Rekenmodellen

Antea Group kent een lange geschiedenis ten aanzien van het ontwikkelen van risicomodellen. Zowel fundamenteel onderzoek als praktische toepassing. Ook voor het berekenen van de risico's van windturbines beschikt Antea Group over een aantal modellen:

In alle modellen kunnen we luchtkrachten en site-specifieke weeromstandigheden (windsnelheden en windrichtingen) doorrekenen. Teven kunnen wij eventueel verhoogd risico doorrekenen op risicovolle inrichtingen en ondergrondse leidingen met de daarvoor bestemde rekenprogramma’s, zoals SAFETI.

Belangrijk hierbij is dat we onze ruimtelijke en juridische kennis combineren met onze modeltechnische kennis. Dat betekent dat wij altijd eerst bepalen of er een ruimtelijke of juridische noodzaak bestaat om een risicoberekening ook echt uit te voeren. 

Onze modellen voor het berekenen van het risico van windturbines zijn gemodelleerd in de lijn van bijlage C van het Handboek risicozonering windturbines, en kunnen locatiespecifiek worden toegespitst.SAVE-W

Het stond al lang op het verlanglijstje van velen, maar nu is er een online programma beschikbaar voor het berekenen van het risico van windturbines. Save-W is een gratis rekenprogramma dat het plaatsgebonden risico en de werpafstanden van windturbines berekent. Save-W is gebaseerd op het Handboek risicozonering windturbines (Hrw). De rekenmethoden in het Handboek risicozonering windturbines zijn een belangrijk hulpmiddel bij het beschouwen van het risico van windturbines. Lastig was wel dat de gebruiker de wiskundige formules uit het Hrw zelf moest vertalen naar een rekenprogramma. De praktijk heeft geleerd dat dit vaak niet foutloos ging en de juistheid van de berekeningen voor de betrokken overheden moeilijk te controleren was.

Rekenprogramma Save-W

Save-W rekent met het ballistisch rekenmodel van het Hrw. Het RIVM heeft gecontroleerd of de rekenmethode uit de Hrw juist is vertaald naar het rekenmodel. Bij de invoer moet men nadrukkelijk aangeven op basis van welke bron zij de invoergegevens heeft gebaseerd, om zo verwarring en onduidelijkheid te voorkomen. Nu er een online rekenprogramma beschikbaar is, wordt er door de initiatiefnemers uitdrukkelijk aanbevolen berekeningen met dit model uit te voeren.

Initiatiefnemers Save-W

De leden van de klankbordgroep van het Hrw hebben gezamenlijk het initiatief genomen om de meest gebruikte rekenmethode gratis online beschikbaar te stellen. Op dit moment is fase 1 van Save-W operationeel. Hiermee kunnen het plaatsgebonden risico en de werpafstanden berekend worden. In een later stadium kan ook het toegevoegd risico bij buisleidingen of hoogspanningsleidingen worden bepaald. Save-W is tot stand gekomen op basis van financiŽle bijdragen van het ministerie van I&W, RVO, NWEA, Gasunie, Velin, TenneT en Antea Group.

Heeft u vragen of opmerkingen over Save-W dan kunt u contact opnemen met Jeroen Eskens, Armando Aerts of Amanda Jansen.

Link

Voor een directe link naar SAVE-W klik hier.