Kennistafel Veiligheid Windenergie

Wet- & Regelgeving

Het onderdeel wet- & regelgeving is opgesplitst in drie onderdelen:
Wetten, besluiten, regelgeving, etc. Stroomschema verschillende wet- en regelgeving Jurisprudentie

Wetten, besluiten, regelgeving, etc.

Wetten, besluiten, regelingen, circulaires, richtlijnen, beleidslijnen, handboeken en adviezen
De afstand die windturbines omwille van (externe) veiligheid aan moeten houden tot objecten van derden is vastgelegd in een complex van verschillende wetten, besluiten, regelingen, handleidingen en beleidsregels. Een niet- limitatief overzicht: Handleiding- en handboek risicozonering windturbines
Het Handboek risicozonering windturbines is een gebundelde samenvatting van al deze regelingen, wetten, beleidslijnen en adviezen. Daarnaast bevat het Handboek een omschrijving en voorbeelden hoe berekeningen uitgevoerd kunnen worden. Op 21 januari 2020 is er een nieuwe handreiking risicozonering windturbines presenteerd. Viewer - kijkinstrument
Voor de burgerluchtvaart en en de luchtmacht ontwikkelde RVO.nl met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Defensie, Rijksvastgoedbedrijf, ILT en LVNL een viewer. Hier ziet u de toetsings- of restrictievlakken op een bepaalde plek. Ook ziet u met wie u contact kan opnemen of u daar een hoog bouwwerk mag plaatsen. Zo kunt u in een vroeg stadium de mogelijkheden voor plaatsing van een windturbine onderzoeken. Wind op bedrijventerreinen: Analyse van knelpunten en oplossingen
Antea Group heeft in opdracht van NWEA een stroomschema opgesteld dat duidelijkheid schept in de verschillende wet- en regelgeving die van toepassing kunnen zijn. Naast dit stroomschema heeft Antea Group ook gewerkt aan het handboek: Adviezen
Naast al deze wetten en besluiten hebben ook partijen zoals Rijkswaterstaat, ProRail, Gasunie en TenneT beleidslijnen die aangeven welke afstand zij wensen dat windturbines tot hen houden. Dit zijn geen wetten, maar adviezen. Het bevoegd gezag maakt de uiteindelijke afweging bij bij de inpassing van windturbines.